CzechPoint
 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


CZECH POINT - obecné informace:

Výpis z rejstřík trestů
Vydávání výpisů z rejstříku trestů je první agendou, která přistupuje k neveřejné evidenci informačního systému veřejné správy. to samozřejmě s sebou nese zvýšené nároky na bezpečnost komunikace, musí se ověřit totožnost žadatele. Přesto bude obsluha pracoviště Czech POINT pracovat s jednoduchým formulářem podobně jako je to u stávajících registrů.

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Osoba, které lze na pracovišti Czech Point výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají příklad trvalé bydliště v České republice. od 1.1.2008 zatím není možné na pracovištích Czech POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.

Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský příkaz nebo cestovní doklad). Předložený doklad se nejdříve zkontrojluje v databázi neplatných dokladů. Pokud je předložený doklad platný, vyplní se formulář žádostí o výpis, a vytiskne se žádost o vydání výpisu a žadatel tuto písemnou žádost podepíše. Tuto žádost ověřující úřad uchovává po dobu šesti let od podání žádosti podle zákona o Rejstříku trestů § 11b odst.2. Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník Czech POINT elektronickou žádost na rejstřík trestů, který odpoví buď:
a) předáním výpisu (podobně jako u stávajících agend) nebo
b) informací, že "Žádost nemohla být vyřízena elektronicky".

Ad a) V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického výpisu, tento výpis se vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje podobně jako u stávajících výpisů. Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí za celý výpis správní poplatek ve výši 50 Kč podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a to podle sazebníku položky 10 za přijetí žádostí o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Tento správní poplatek je příjmem ověřující obce. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.

Ad b) V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění - tedy formou papírové žádosti. Žadateli lze z formuláře Czech POINT vytisknout tuto papírovou žádost. Ověřující úřad dále ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 50 Kč a pošle tuto žádost k vyřízení a Rejstřík trestů.

 Výpis z katastru nemovitostí
Tento zákaznický účet je možné využívat pouze pro vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy dle §9 z. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. A to pouze Výpisu z katastru nemovitostí a Kopie katastrální mapy do PDF. Žádnou jinou sestavu nelze prostřednictvím tohoto zákaznického účtu vytvořit.

Český úřad zeměměřičský a katastrální, odbor služeb uživatelům, Praha 8, Pod Sídlištěm 9
 

Výpis z bodového hodnocení osoby
- tato služba umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů ( bez bodů ve správním řízení ). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy. O výpis může požádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech Point o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti uvádět i číslo řidičského průkazu. Výpis je možné vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v ČR. Na pracovištích Czech Point lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci. Správní poplatek je na OÚ Chlumín 50,- Kč za první stránku a za každou další i započatou stránku 10,- Kč.


Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 
- Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro výstup ze seznamu je nutné znát pouze identifikační číslo organizace. Správní poplatek je na OÚ Chlumín 50,- Kč za každou i započatou stránku.


Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků
Informačního systému odpadového hospodářství - pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků . Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.
Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:
identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace,
identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně

Podrobnější informací o problematice autovraků na http://autovraky.cenia.cz/ v sekci Odpadové hospodářství.

Pracovník kontaktního místa může provést:
registraci a vydání přístupových údajů,
změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Od 1.ledna 2009 provádí tyto činnosti kontaktní místa Czech POINT provozovaná samosprávními subjekty, kontaktní místa provozovaná ostatními provozovateli budou následovat v průběhu měsíce ledna. Správní poplatek je na OÚ Chlumín 100,- Kč za první stránku a 50,-Kč za každou další i započatou stránku.