Obecní úřad Chlumín
 

 Obecní úřad  - kontakty
E-mail obec.chlumin@chlumin.cz
Tel. 315 685 051
Mobil 724 858 519
IDDS 8fbbezc

 Obecní úřad - úřední hodiny

Pondělí 09,00 - 12,00 a 14,00 - 17,00
Středa 09,00 - 12,00 a 14,00 - 17,00

 
Adresa úřadu Obecní úřad Chlumín, Chlumín 44, 277 43 Chlumín
Telefonní kontakty:  
Obecní úřad Chlumín: 315 685 051, 724 858 519
Miroslav Priatka, starosta obce: 608 260 939
Ing. Blanka Kroupová, místostarostka: 736 214 508.
Číslo datové schránky: 8fbbezc
E-mail: obec.chlumin@chlumin.cz
Adresa webu: http://www.chlumin.cz
Mobil pro krizové situace: 724 858 519
Číslo účtu pro případné platby: 491888349/0800 Česká spořitelna, a.s.
5126171/0100  Komerční banka, a.s.
94-1715171/0710  Česká národní banka
 
IČ:  00 236 853
Seznam oprávněných osob: Oprávněné úřední osoby:
Úkony správního orgánu v řízení provádějí úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu (§ 15, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):
Dana Wimmerová

 
Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích
Starosta: Miroslav Priatka
starosta@chlumin.cz
Místostarosta: Ing. Blanka Kroupová
mistostarosta@chlumin.cz
Výbory zastupitelstva obce:
Finanční výbor předseda Tomáš Petržilka
členové RSDr. Václav Pokorný
Mgr. Radka Franková
 
Kontrolní výbor předsedkyně Ludmila Hokešová
členové Ladislav Dlouhý
Radek Douša
Komise rady obce: Komise zatím obec Chlumín nemá.
Sbor pro občanské záležitosti: zde
Kronikářka: Věra Krumlovská
Zaměstnanci obecního úřadu: Dana Wimmerová (úřednice)
Dana Dlouhá (pokladní)
 

Organizační schéma


 
Agendy úřadu:
Na úřadě obce Chlumín můžete vyřídit:
 • výpis z katastru nemovitostí
 • ověřené výstupy z katastru nemovitostí
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z bodového registru řidičů
 • výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
 • přijetí podání podle živnostenského zákona
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • podání žádosti o zřízení datové schránky
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových

Dále:

 

Ostatní agendy obce:
Pronajímá bytové a nebytové prostory
Pronajímá hrobová místa
Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha
 

 
 Místní poplatky
Odvoz TKO
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Sazba poplatku činí 500,- Kč za osobu a rok

Poplatek ze psů
Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa: 50,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 100,- Kč.