Oprávněné úřední osoby:
Oprávněné úřední osoby:

Úkony správního orgánu v řízení provádějí úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu (§ 15, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

 
Seznam oprávněných osob:

Dana Wimmerová