Památky v obci
 
Památkově chráněné objekty a urbanisticky významné prostory
V obci Chlumín a celém jejím katastrálním území je řada kulturních památek, evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, resp. navržených k zařazení do ÚSKP. 

Rokokový zámek (kat. číslo 1314/1) s dnes již zchátralým hospodářským dvorem (kč. 1314/2) - postavený severně od kostela sv. Maří Magdalény Kyšperskými z Vřesovic na počátku 17. století. 

Kostel svaté Maří Magdalény (kat. číslo 1313)- původně gotický kostel později zničený, roku 1732 jej na původním místě znovu vystavěla v barokním slohu majitelka panství kněžna Anna Marie Toskánská. Do katalogu je dále zařazena ohradní zeď kostela s branami (kč. 1313/2).

Mariánský morový sloup
(kat. číslo 1315) se sousoším svatých patronů. Mariánský sloup jako symbol obětem smrtícího moru nechala postavit velkovévodkyně Anna Marie Toskánská.

kliknutím zvětšíte Další cenné a charakteristické stavby:

Urbanisticky významnými prostory obce jsou veřejné prostory: náves a prostory k ní přiléhající, tj. areál zámku a rozšířený ulicový prostor podél procházející silnice II/101. Ve formě ojedinělých fragmentů průčelí obytných domů jsou patrné zbytky lidové architektury středočeských a polabských statků a chalup. Ty však byly vesměs zničeny pozdějšími přestavbami a přístavbami do takové míry, že jejich obnova je nereálná.