Podatelna Úřadu obce Chlumín
 
 

Úřední hodiny podatelny Úřadu obce Chlumín

Pondělí 9.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00
Středa 9.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00

Elektronická adresa obce je: obec.chlumin@chlumin.cz.

 
Na tuto adresu je možno zasílat běžné dotazy, informace, stížnosti bez povinnosti připojení zaručeného elektronického podpisu. Rovněž se na tuto adresu e-podatelny mohou zasílat dále uvedená zákonem stanovená podání, která musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesílatele založeným na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: (http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx).
 
 

 Povinné náležitosti Vašeho e-mailu

Veškeré vaše dotazy prostřednictvím e-mailu na naší adrese obec.chlumin@chlumin.cz musí mít následující níže uvedené náležitosti. Jinak nemůžeme na Váš dotaz odpovědět !

Upozorňujeme, že podání nesmí obsahovat samospustitelné soubory. Při zjištění, že v obsahu podání se vyskytují samospustitelné soubory, budou antivirovým programem okamžitě smazány a budou automaticky považovány za nepřijaté.

 

 
Elektronická podatelna obecního úřadu je určena pro příjem podání v elektronické podobě. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.
 
 
 Seznam elektronických podání na OÚ

Předepsané formáty elektronických podání
Podání jsou přijímána ve formátu:

  • textový standard Microsoft World 97 a vyšší (do v. 2010) s příponou *.doc *.docx

  • textový standard Microsoft Excel 97 a vyšší (do v. 2010) s příponou *.xls  *.xlsx

  • textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf

  • prostý text (KP 852, 1250) s příponou *.txt

  • Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf

  • Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech *.jpg *.bmp *.gif . Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. Velikost přílohy do 3 MB.

 

Podání může být opatřeno elektronickým podpisem.

Podání lze také předat na technickém nosiči dat (CD-ROM, DVD-ROM, USB flash dis, USB 1,8" externí disk, USB 2,5" externí disk) v kanceláři Obecního úřadu Chlumín v úředních hodinách.

 
 
 Elektronická podatelna se řídí těmito předpisy
Dnem 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. Na základě tohoto a dalších nařízení vlády byla zřízena elektronická podatelna obecního úřadu. Tato elektronická podatelna se řídí těmito předpisy:

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb. k elektronickým podatelnám, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (schváleno dne 25. 8. 2004). Toto nové nařízení vlády stanoví povinnost orgánů veřejné moci zřídit e-podatelny (nebo v případě malého objemu elektronické komunikace zajistit příjem a odesílání zpráv prostřednictvím e-podatelny jiného úřadu), vybavit příslušné zaměstnance zaručenými elektronickými podpisy a zajistit odpovídajícím způsobem ochranu zpracovávaných informací. Nařízení vlády nabylo účinnosti k 1. lednu 2005.

Vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám, která upravuje postup, jak mají orgány veřejné moci přijímat a odesílat datové zprávy prostřednictvím elektronické podatelny. Tato vyhláška navazuje na nařízení vlády č. 495/2004 Sb., k elektronickým podatelnám, které nařizuje orgánům veřejné moci elektronickou podatelnu zřídit a má sloužit jako návod, jak naplnit podmínky dané tímto nařízením vlády. Vyhláška nabylo účinnosti k 1. lednu 2005
.
 Poučení

Podání nesmí být v rozporu s odstavcem 2 $2 Vyhlášky č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám, která upravuje postup, jak mají orgány veřejné moci přijímat a odesílat datové zprávy prostřednictvím elektronické podatelny. Tato vyhláška navazuje na nařízení vlády č. 495/2004 Sb., k elektronickým podatelnám, které nařizuje orgánům veřejné moci elektronickou podatelnu zřídit a má sloužit jako návod, jak naplnit podmínky dané tímto nařízením vlády. Tj. nesmí obsahovat jakékoliv samospustitelné či nebezpečné soubory. Při zjištění, že v obsahu podání se vyskytují samospustitelné soubory či nebezpečné soubory, budou antivirovým programem (popř. firewallem) okamžitě smazány a budou automaticky považovány za nepřijaté.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Úřadu městyse Škvorec činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

  • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

  • Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. od 1.1.2006 nový Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem

  • Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

  • Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (od 1.1.2006 zákona č. 500/2004 Sb. ) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 
 Upozornění
Vzhledem k technickému a programovému vybavení a finančním možnostem úřadu je nutno dodržovat při komunikaci s obecním úřadem všechny ve vedlejším okně uvedené pokyny. Soubory na speciálních zařízeních, soubory atypických formátů (WordPerfect, WinText, Text602, T602 apod.), soubory v nejnovějších verzích Office XP atd. nemůžeme přijímat.

Rovněž upozorňujeme, že v případě, že obdržíme zavirované soubory, které způsobí napadení a jakékoliv poškození dat na našem počítači, budeme na odesílateli vymáhat náhradu případné škody !

Elektronická podatelna obecního úřadu - webové rozhraní

Vzhledem k možnostem obce nemůžeme investovat prostředky do vytváření náročných formulářů, scriptů, appletů apod., rovněž vzhledem k míře bezpečnosti a ochraně před zneužíváním, virovým napadením apod., využíváme bezplatných služeb největších portálů na našem trhu, SEZNAM, ATLAS, CENTRUM apod.

Máte-li přístup na INTERNET (ať už trvalý či dočasný), neměl by pro nikoho tvořit problém zřídit si na uvedených portálech vlastní, byť jen dočasnou e-mailovou schránku a využít jejich zdarma nabízených služeb.

Tyto účty můžete použít i v případě, že s námi chcete elektronicky komunikovat a vyžadujete zpětnou elektronickou odpověď.


E-mailové účty na serveru seznam.cz (http://email.seznam.cz), atlas.cz (http://email.atlas.cz/), centrum.cz (http://email.centrum.cz/).