Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Bod 11. Opravné prostředky
 
1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
 
Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu: Obecní úřad Chlumín, Chlumín 44, 277 43 Chlumín. Tel./fax: 315 685 051, e-mail: obec.chlumin@chlumin.cz.
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu Chlumín, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti a za podmínek stanovených ve správním řádu. Z odvolání musí být patrné kdo jej činí a proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.V odvolání musí být uvedeno zejména jméno a adresa žadatele,
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

 
2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
 
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
 
 Povinné info dle z. 106/1999
 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. Identifikační číslo organizace
 7. Daňové identifikační číslo
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Životní situace
14. Přehled předpisů
15. Úhrady za poskyt. informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva