Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Bod 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
Výše úplaty se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

Pořízení kopií
a) jednostranné kopírování nebo tisk 2,-Kč / A4 formát
b) oboustranné kopírování nebo tisk 3,- Kč / A4 formát

Opatření technických nosičů dat
a) CD 8,- Kč/ks
b) DVD 15,- Kč/ks

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
a) 25,- Kč za každou započatou čtvrthodinu práce

Odesláním informací žadateli

a) náklady na poštovní služby ve výši skutečných nákladů dle sazebníku České pošty, s.p.

V případě, že bude obec Chlumín za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.
 
 
 Povinné info dle z. 106/1999
 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. Identifikační číslo organizace
 7. Daňové identifikační číslo
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Životní situace
14. Přehled předpisů
15. Úhrady za poskyt. informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva