Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce obce Chlumín
za rok 2008
 
Dokument: Zveřejněno
od :
Zveřejněno
do :
Oznámení o záměru obce směnit a prodat nemovitý majetek 23.12. 2008 15.1. 2009
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek 19.12. 2008 15.1.2009
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ TJ Sokol Chlumín, 12.12. 2008 29.12. 2008
Dražební vyhláška  11.12. 2008 29.12. 2008
Ve středu dne 17.12. 2008 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce 5.12. 2008 18.12. 2008
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Stavebního úřadu Byšice  18.11.2008 04.12. 2008
Oznámení o zahájení řízení o změně č.4 ÚP Neratovice 14.11.2008 01.12. 2008
Pozemkový fond ČR 12.11. 2008 18.2.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Miloslav Pinc 12.11.2008 28.11.2008
Oznámení o uložení písemnosti - Miloslav Pinc 29.10. 2008 13.11.2008
ROZHODNUTÍ o vyhlášení voleb členů školské rady Základní školy a mateřské školy Chlumín, okres Mělník 2.10. 2008 24.10. 2008
Informace obecního živnostenského úřadu v Neratovicích: Elektronické podání pro podnikatele 6.10. 2008 21.10. 2008
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti  - Marie Balounová  6.10. 2008 21.10. 2008
ČEZ Distribuce, a.s. - výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů pro majitele a uživatele pozemků:okleštění dřevin proveďte prosím v termínu od 1. října do 15. listopadu. 1.10. 2008 18.11. 2008
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje 1.10. 2008 20.10. 2008
Oznámení o záměru obce směnit a prodat nemovitý majetek
( zahrada p.č. 72/3 o 154 m2 za pozemek paní M. Hruškové p.č. 662/6 o výměře 154 m2 a zbývajících 35 m2 prodat )
29.9. 2008 15.10. 2008
Oznámení záměru obce prodat nemovitý majetek - pozemek p.č. 98/48 o výměře 179 m2    29.9. 2008 15.10. 2008
Veřejná vyhláška_ Adéla Hájková  29.9. 2008 15.10. 2008
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek - pozemky p.č. 72/4, 72/5, 72/6, 72/7 29.9. 2008 15.10. 2008
Oznámení o záměru obce směnit nemovitý majetek
p.č. 662/8 o výměře 30 m2 za pozemek p.č. 783 ve vlastnictví paní Jany Kuželové
29.9. 2008 15.10. 2008
Změna ÚP Neratovic č. 6   12.9. 2008 29.9. 2008
Změna ÚP Neratovic č. 5   12.9. 2008 29.9. 2008
Ve středu 24.9. 2008 koná veřejné zasedání zastupitelstva naší obce. Jednání bude zahájeno v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. 12.09. 2008 25.09. 2008
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Adéla Hájková 29.08. 2008 15.09. 2008
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Adéla Hájková 13.08. 2008 28.08. 2008
Oznámení o uložení písemnosti - Imrich Berki 11.08. 2008 26.8. 2008
Pozemkový úřad Mělník - řízení o komplexní pozemkové úpravě Zálezlice 9.8. 2008 25.8. 2008
Veřejná vyhláška o uložení písemností - WORLDSTARS, s.r.o. 04.08. 2008 19.08. 2008
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumín dne 13.8.2008 01.08. 2008 14.8. 2008
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Neratovice  30.07. 2008 29.8. 2008
Územní rozhodnutí na stavbu: Kanalizace obce Chlumín s napojením na ČOV Obříství - Chlumín 23.07. 2008 7.8. 2008
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednání návrhu zadání ÚPO Újezdec
4608/ÚD
23.07. 2008 7.8. 2008
Zrušení živnostenského oprávnění [č. 44-08/ÚD ] 18.07. 2008 04.08. 2008
OBEC CHLUMÍN - Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek - pozemky parcelní číslo st. 193 ( zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 57 m2 a parcelní číslo st. 194 ( zastavěná plocha a nádvoří ) taktéž o výměře 57 m2 v k.ú. a obci Chlumín ( zapsáno na LV č. 10001 ) za cenu v místě obvyklou.  01.07. 2008 18.07. 2008
CENÍK USKLADŇOVANÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU
NA SBĚRNÝ DVŮR OBCE CHLUMÍN
  t ]
30.06. 2008 18.07. 2008
V pondělí dne 30.6. 2008 koná veřejné zasedání zastupitelstva naší obce. Jednání bude zahájeno v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. 23.06. 2008 30.06. 2008
 Informace o odstávce IS RŽP - 25.6.2008-1.7.2008 20.06. 2008 14.07. 2008
Uložení písemnosti na Celním úřadě Říčany - M. Pinc 13.06. 2008 30.06. 2008
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost na MÚ Neratovice  -  Miloslav Pinc 13.06. 2008 30.06. 2008
 V pondělí dne 16.6. 2008 se koná veřejné zasedání zastupitelstva naší obce. Jednání bude zahájeno v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Navržený program připravovaného zasedání zastupitelstva obce v příloze:
09.06. 2008 16.6. 2008
Rozhodnutí o umístění stavby - kanalizace Chlumín 06.06. 2008 23.06. 2008
Rozhodnutí o umístění stavby - Vltavské štěrkopísky, s.r.o. 02.06. 2008 17.06. 2008
Posuzování vlivů na ŽP - oznámení veřejného projednání posudku a současně dokumentace "Rozšířební dobývacího prostoru Hostín a pokračování hornické činnosti na výhradních ložiscích štěřkpísků |hostín a Hostín 2"  30.05. 2008 24.06. 2008
Návrh závěrečného účtu obce 28.05. 2008 13.06. 2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlumín za rok 2007 28.05. 2008 13.06. 2008
FÚ Železný Brod - veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Marie Balounová  26.05. 2008 02.06. 2008
Oznámení o uložení písemnosti - Vladimír Lazár, nar. 24.03 1979  22.05. 2008 06.06. 2008
Oznámení o uložení písemnosti - Miloslav Pinc, nar. 08.03. 1982  22.05. 2008 06.06. 2008
Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Klégr, nar. 16.02 1978  22.05. 2008 06.06. 2008
Oznámení o uložení písemnosti - Petr Trnobranský, nar. 04.05. 1986  22.05. 2008 06.06. 2008
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem "Chlumín - obnova vodovodu na p.č. 98/57" 20.05. 2008 30.05. 2008
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek
- pozemek ppč. 602/4
7.5. 2008 22.05. 2008
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek
- pozemek ppč. 108/3
7.5. 2008 22.05. 2008
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek
- nebytové prostory v obecní budově Chlumín, čp. 94
7.5. 2008 22.05. 2008
Ministerstvo ŽP - rozšíření dobývacího prostoru Hostín 5.5. 2008 26.05. 2008
Odbor dopravy MěÚ Neratovice, registr řidičů oznamuje všem držitelům osvědčení profesní způsobilosti řidiče, že je dle zákona 374/2007 Sb., třeba podat žádost o nový průkaz profesní způsobilosti řidiče a to do 1.10.2008. Po tomto datu již nebude výměna možná.
 


5.5. 2008

 

20.05. 2008
Oznámení o záměru obce Chlumín prodat nemovitý majetek pozemky pč.98/09 a pč.98/40

5.5. 2008

 

20.05. 2008
Oznámení o zahájení řízení o územním plánu obce Chlumín 5.5. 2008 19.6. 2008
Rozhodnutí o umístění stavby přeložka vodovodu "Farská zahrada" a obnova vodovodu na parc. č. 98/57 Chlumín 2.5. 2008 19.5. 2008
Obec Dřínov - výzva zájemcům na podání veřejné nabídky malého rozsahu "Výstavba dětského hřiště" - zadavatel obec Dřínov 28.4. 2008 20.05. 2008
Obec Dřínov - výzva zájemcům na podání veřejné nabídky malého rozsahu "Rekonstrukce multifunkčního domu" - zadavatel obec Dřínov 28.4. 2008 20.05. 2008
Obec Dřínov - výzva zájemcům na podání veřejné nabídky malého rozsahu  "Výměna oken multifunkčního domu" - zadavatel obec Dřínov 28.4. 2008 20.05. 2008
Oznámení  o spojení územního a stavebního řízení - přístavba a nástavba skladové haly a přístřešku ( Vltavské štěrkopísky ) 28.4. 2008 13.05. 2008
Návrh rozpočtu na rok 2008 11.4.2008 28.4. 2008
Vyhláška - VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2008 - hromadný předpisný seznam bude vyložen k veřejnému nahlédnutí na OÚ Chlumín od 9.4.2008 do 9.5.2008 v úředních hodinách Po, St 17.00 - 19.00 h 9.4.2008

9.5. 2008

 

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání: Kanalizace obce Chlumín s napojením na ČOV Obříství  4.4.2008 21.4.2008
MÚ Neratovice - oznámení - pozvání k ústnímu jednání ( Přeložka vodovodu "Farská zahrada" a obnova vodovodu na par. č. 98/57 Chlumín 27.3.2008 11.04. 2008

NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY PRO SČ KRAJ č. 6 / 2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí       

26.3.2008 10.04. 2008
Zpráva o přezk. výsledku hospodaření DSO Svazku měst a obcí KVM za rok 2007    14.3.2008 31.3.2008
Rozpočet Svazku měst a obcí KVM na rok 2008 14.3.2008 31.3.2008
Výsledky hospodaření Svazku měst a obcí KVM za rok 2007
 
14.3.2008 31.3.2008
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: CHLUMÍN - celá obec
dne 1.4.2008 v době od 8,00 do 9,00 a od 14,00 do 15,00 hod.
11.3.3008 2.4.2008
Nařízení Krajské veterinární správy pro Sč kraj, opatření k tlumení a prevenci varroázy včel  7.3.2008 27.3.2008
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek obce Chlumín -
pozemky p.č. 98/41 a 98/42.  
26.2.2008 14.3.2008
Oznámení o uložení písemnosti Celní úřad Mělník - Václav Adamčík 25.1.2008 11.2.2008
Oznámení o uložení písemnosti Celní úřad Mělník - Václav Adamčík 24.1.2008 10.2.2008
Oznámení o znaku a vlajce obce Chlumín
16.1.2008 11.2.2008
Informace o projektu CzechPoint 14.1.2008 11.2.2008
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Neratovice 21.12.2007 21.01.2008
 
 
 
  Archiv zveřejnění dokumentů
  na úřední desce obce Chlumín:
 
úřední deska