Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce obce Chlumín
za rok 2012
 
Dokument: Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do :
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad  Chlumín
20.12.2012 14.1.2013
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům v k.ú. Zálezlice vč. částí k.ú. Chlumín a k.ú. Újezdec.
Vydal: MInisterstvo zemědělství
19.12.2012 4.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad  Chlumín
13.12.2012 14.1.2013
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 19.12.2012 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Chlumín
Vydal: Obec Chlumín
10.12.2012 19.12.2012
Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013
Vydal: FÚ v Neratovicích
3.12.2012 14.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad  Chlumín
27.11.2012 28.1.2013
Obecně závazná vyhláška obce Chlumín č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vydal: Obec Chlumín
26.11.2012 14.1.2013
ROZHODNUTÍ - s c h v a l u j e  změnu průběhu části katastrální a obecní hranice mezi k.ú. Zálezlice,  k.ú. Chlumín a k.ú. Újezdec u Mělníka
vydal: Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
20.11.2012 6.12.2012
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín
21.11.2012 od 19,00 hod., Obec Chlumín – zasedací místnost obecního úřadu, Chlumín čp. 44
Vydal: Obec Chlumín
 
13.11.2012 22.11.2012
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 22.11.2012
celá obec Chlumín od 8,00 do 15,00 hodin.
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
8.11.2012 23.11.2012
Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
17.10.2012 8.11.2012
Výsledky hlasování do Zastupitelstva Středočeského kraje v Obci Chlumín ve dnech 12. a 13.10.2012
Vydal: Obecní úřad Chlumín
15.10.2012 8.11.2012
Oznámení o projednávání zadání změny č. 1 ÚP obce Chlumín
Územní plán obce CHLUMÍN - ZMĚNA Č.1, návrh zadání
Změna č. 1 ÚP Chlumin - Výkres lokalit změn

Vydal: Obec Chlumín
5.10.2012 8.11.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Chlumín
26.9.2012 15.10.2012
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
24.9.2012 27.11.2012
Pronájem bytu
Obec Chlumín nabízí k pronájmu bytovou jednotku 3 + 1 včetně garáže v areálu mateřské školy Chlumín čp. 8.
Vydal: Obec Chlumín
21.9.2012 8.11.2012
Záměr obce Chlumín prodat pozemek p.č.23 KN
Vydal: Obec Chlumín
19.9.2012 5.10.2012
Sdělení Živnostenského úřadu ohledně závadného alkoholu
Vydal: ŽÚ Neratovice
13.9.2012 8.11.2012
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 10.9.2012 od 19,00 hodin
Vydal: Obec Chlumín
31.8.2012 10.9.2012
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín
Obecní úřad Chlumín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín, svolaného starostou obce RSDr. Václavem Pokorným v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Chlumín – zasedací místnost obecního úřadu, Chlumín čp. 44
Doba konání: 11.7.2012 od 19,00 hod.
29.6.2012 1.8.2012
Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku stavebních prací malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy MŠ Chlumín" 28.6.2012 1.8.2012
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek 25.6.2012 11.7.2012
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání ( dražební vyhláška) - Surmajovi 25.6.2012 1.8.2012
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek 25.6.2012 11.7.2012
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek 22.6.2012 11.7.2012
VV - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - doplnění a úprava svislého dopravního značení
Vydal: MěÚ Netatovice, odbor správních činností a dopravy
13.6.2012 29.6.2012
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 13.6.2012
Vydal: Obech Chlumín
5.6.2012 13.6.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy prováděné v k.ú. Zálezlice s částmi k.ú. Chlumín a k.ú. Újezdec 30.05.2012 15.6.2012
Rozhodnutí - schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zálezlice a částí k.ú. Újezdec a Chlumín 30.05.2012 15.6.2012
Závěrečný úče obce Chlumín za hospodaření v roce 2011
Vydal: Obech Chlumín
25.05.2012 13.6.2012
VV - Návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor dopravy
7.5.2012 25.5.2012
Závěr zjišťovacího řízení k Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011
Vydal: Ministerstvo zemědělství
3.5.2012 25.5.2012
Informace o pálení
Vydal: Obec Chlumín
30.4.2012 25.5.2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ochranná pásma letiště Vodochody
GRAFICKÁ PŘÍLOHA
Vydal: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
30.4.2012 16.5.2012
Exekuční příkaz proti povinným: Igor Surmaj, Rozálie Surmajová, Jaroslav Bulín
Vydal: Soudní exeturor Mgr. Jan Peroutka, Exekutorský úřad Chomutov
27.4.2012 14.5.2012
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - na stavební práce zadávanou mimo režim zákona "Stavební úpravy MŠ Chlumín" v souladu s ustanovením zákona č. 55/2012 Sb. (novela zákona č. 137/2006 Sb.), o veřejných zakázkách.
Termín pro podání nabídky je do 21.5.2012 do 12.00 hodin.
Vydal: Obec Chlumín
26.4.2012 22.5.2012
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín, dne 3.5.2012 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Chlumín.
Vydal: Obec Chlumín
25.4.2012 3.5.2012
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek - pozemek p.č. 82/17
Vydal: Obec Chlumín
16.4.2012 3.5.2012
Návrh rozpočtu obce Chlumín na rok 2012
Vydal: Obec Chlumín
16.4.2012 3.5.2012
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín, dne 25.4.2012 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Chlumín.
Vydal: Obec Chlumín
16.4.2012 25.4.2012
Řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Zálezlice s částmi k.ú. Chlumín a Újezdec
Vydal: Pozemkový úřad Mělník
10.4.2012 26.4.2012
Oznámení návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu obce Úžice
Vydal: Obecní úřad Úžice
13.3.2012
16.3.2012 26.4.2012
 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Revitalizace místní části obce U ústavu v Chlumíně
Termín pro podání nabídke je 30.3.2012 do 12.00 hodin.
Vydal: Obec Chlumín
23.3.2012 2.4.2012
Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitel/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Hostín u Vojkovic
Termín podání přihlášek: nejpozději do 6.4.2012 do 12.hodin včetně
Vydal: Obec Hostín u Vojkovic
15.3.2012 3.4.2012
Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitel/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Úžice
Termín podání přihlášek: nejpozději do 20.4.2012
Vydal: Obec Úžice
13.3.2012 3.4.2012
Informace obecního úřadu Chlumín o poskytnutí informace na žádost
Vydal: Obec Chlumín
9.3.2012 3.4.2012
Konkurs na obsazení funkce ředitele/ředitelky MŠ Čakovičky
Vydal: Obec Čakovičky
29.2.2012 3.4.2012
Návrh rozpočtu na rok 2012
 Vydal: Svazek měst a obcí VKM
6.3.2012 26.3.2012
Zpráva o výsledku hospodaření DSO Svazek měst a obcí VKM za rok 2011
 Vydal: Svazek měst a obcí VKM
6.3.2012 26.3.2012
Veřejný vyhláška - oznámení o rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v částech k.ú.Chlumín a Újezdec.
Vydal: Ministerstvo zemědělství
27.2.2012 14.3.2012
Záměr pronajmout 1 místnost obecní budovy Chlumín č.p. 94 ve dvoře za obecním úřadem (bývalé kadeřnictví) jako skladové a kancelářské prostory.
Vydal: Obec Chlumín
10.2.2012 1.3.2012
Dražební vyhláška proti povinnému: Gabriela Lišková, Jan Liška
Vydal: Soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, Exekutorský úřad Sokolov
8.2.2012 3.4.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání zásad územního rozvoje Sč. kraje
Vydal: Středočeský kraj
8.2.2012 1.3.2012
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011
Vydal: Obec Chlumín
31.1.2012 27.2.2012
USNESENÍ  o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba proti povinnému IVAN ŠEBESTA
Vydal:Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ                
25.1.2012 15.3.2012
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín, dne 30.1.2012 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Chlumín.
Vydal: Obec Chlumín
20.1.2012 30.1.2012
Záměr obce Chlumín prodat pozemek
Vydal: Obec Chlumín
19.1.2012 8.2.2012
Rozhodnutí o umístění stavby - na změnu stavby:přeložka do kNN - veřejné osvětlení, ul. „K Ústavu“ Chlumín
Vydal: MěÚ neratovice, stavební odbor
17.1.2012 2.2.2012
Informace obecního úřadu Chlumín podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o informacích o poskytnutí informace na žádost
Vydal: Obecní úřad Chlumín
11.1.2012 30.1.2012
Stavební povolení na změnu stavby: přeložka do KNN, ul. „K Ústavu“
Chlumín, přeložka venkovního vedení NN do kabelového vedení včetně přepojení stávajících odběrů (č.p. 28, 29, 30, 32, 69, 70, 85, 86, 91, 92, 95, 96, 103, 112, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 142, 156, 163, 172, 181, 182)
Vydal: MěÚ neratovice, stavební odbor
4.1.2012 20.1.2012
 
 
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny. Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Chlumín.
Podpora
po kliknutí přejdete na odkazPro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)

po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.