Soupis dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce Chlumín za rok 2015
 
Dokument: Vyvěšeno
dne:
Sejmuto dne:
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu.
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor správních čínností a dopravy
28.12.2015 18.1.2016
OZV č. 2/2015, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky obce Chlumín
 
17.12.2015 5.1.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí v součinnosti s obecním úřadem:
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.11.2015, Středočeský kraj, obec Chlumín
 
10.12.2015 11.3.2016
Rozhodnutí o odvolání účastníků vodoprávního řízení MŘ VD Orlík 10.12.2015 5.1.2016
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Chlumín 9.12.2015 11.1.2016
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Chlumín 16.12.2015 8.12.2015 17.12.2015
Vyžádejte si ZDRARMA "vyjádření o existennci nadzemních nebo podzemních sítí", Cetin - Česká telekomunikační infrastruktura 19.11.2015 17.12.2015
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO! 10.11.2015 26.1.2016
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Chlumín 11.11.2015 2.11.2015 12.11.2015
Záměr obce prodat pozemky p.č. 662/12 a p.č. st. 284 (příloha č. 1410201503)
 
14.10.2015 3.11.2015
Záměr obce vypůjčit majetek obce – víceúčelové sportoviště (příloha č. 1410201502) 14.10.2015 3.11.2015
Záměr obce pronajmout pozemky za účelem užívání jako zahrady (příloha č. 1410201501) 14.10.2015 3.11.2015
Oznámení o dokončení obnovy k.o. Chlumín a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 18.9.2015 18.11.2015
ČEZ - Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
14.9.2015 10.12.2015
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Chlumín 23.9.2015 14.9.2015 24.9.2015
Oznámení o zahájení prací "obnova místní komunikace u rybníka" 9.9.2015 18.1.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2015 1.9.2015 10.12.2015
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce "Obnova komunikace místní části Chlumín - U rybníka" 10.8.2015 1.9.2015
Oznámení o zamýšleném převodu 4.8.2015 4.11.2015
Veřejná vyhláška - Vyrozumění o podaném odvolání a žádost o vyjádření "Schválení Manipulačního řádu vodního díla Orlík"
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
3.8.2015 19.8.2015
Výzva k podání nabídky na otevřenou veřejnou zakázku malého rozsahu "Obnova komunikace místní části Chlumín - U rybníka." 24.7.2015 1.9.2015
Oznámení o záměru obce propachtovat nemovitý majetek v k.ú. Chlumín 23.7.2015 18.9.2015
Nakládání s vodami - sdělení vodoprávního úřadu MěÚ Neratovice. 
Vydal: MĚÚ Neratovice, Č. j.:MěÚN/36833/2015
21.7.2015 21.9.2015
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Sportovní hřiště ZŠ Chlumín" 20.7.2015 5.8.2015
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Přílohy:
1507201501.pdf (739 kB)
Navrh_OOP_CZ02(6RJNws).pdf (381 kB)
PZKO_CZ02_final_final_(s8QAji).pdf (4 MB)
15.7.2015 31.8.2015
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Chlumín 22.7.2015 13.7.2015 23.7.2015
Výzva k podání nabídky na uzavřenou veřejnou zakázku malého rozsahu "Sportovní hřiště ZŠ Chlumín". 9.7.2015 20.7.2015
Rozhodnutí "Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř. km 144,650" 29.6.2015 15.7.2015
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce "Restaurování Morového sloupu v Chlumíně, 2. etapa" 10.6.2015 29.6.2015
Záměr obce Chlumín – prodat pozemek p.č. 665/2 8.6.2015 24.6.2015
Záměr obce Chlumín – prodat pozemek p.č. 665/3 8.6.2015 24.6.2015
Záměr obce Chlumín – prodat pozemek p.č. 665/4
 
8.6.2015 24.6.2015
Výzva k podání nabídky na uavřenou veřejnou zakázku "Restaurování morového sloupu 2. etapa v Chlumíně" 29.5.2015 11.6.2015
Veřejná vyhláška - stanovuje změnu záplavového území vodního toku Labe. 28.5.2015 29.6.2015
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Chlumín 27.5.2015 18.5.2015 27.5.2015
Návrh závěrečného účtu obce Chlumín za rok 2014 5.5.2015 27.5.2015
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí. 30.4.2015 1.6.2015
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2015 23.4.2015 9.6.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci "Schválení manipulačního řádu pro Vodní dílo Orlík
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
8.4.2015 24.4.2015
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Vydal: Ministerstvo zemědělství
1.4.2015 29.6.2015
Návrh opatření obecné povahy (Národní plán povodí Labe)
Vydal: Ministerstvo zemědělství
1.4.2015 24.4.2015
Obecně závazná vyhláška obce Chlumín č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Chlumín.
Vydal: Obec Chlumín
31.3.2015 24.4.2015
Oznámení o podaném návrhu na vydání OOP týkající se změny stanovení záplavového území vodního toku Labe na území Sč. kraje.
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
23.3.2015 8.4.2015
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Chlumín dne 30.3.2015 20.3.2015 31.3.2015
Návrh rozpočtu Obce Chlumín 2015 11.3.2015 30.3.2015
Nařízení města Mělníka o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 5.3.2015 31.7.2015
Rozhodnutí – Územní rozhodnutí o změně využití území „Vltavské štěrkopísky, s.r.o.“
 
5.3.2015 24.3.2015
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2015 3.3.2015 24.3.2015
Závěrka Svazku měst a obcí VKM k 31.12.2014, Rozvaha, Výsledovka a
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí VKM
3.3.2015 24.3.2015
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 26.2.2015 20.3.2015
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2015 19.2.2015 29.6.2015
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o schválení změny průběhu části katastrální a obecní hranice mezi k.ú. Obříství a k.ú. Chlumín. 4.2.2015 20.2.2015
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Chlumín dne 11.2.2015

 

2.2.2015 12.2.2015
Informace obecního úřadu Chlumín o poskytnutí informace na žádost společnosti Business Media CZ, s.r.o. 29.1.2015 17.2.2015
Oznámení o zahájení územního řízení "Štěrkopískovna Zálezlice - Chlumín, V. etapa, Zálezlice, Chlumín"
Vydal: MĚÚ Neratovice, stavební odbor
13.1.2015 29.1.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ 
Do oznámení koncepce lze nahlédnout také v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP200K
9.1.2015 9.2.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe" 6.1.2015 6.2.2015
Tříkrálová sbírka Farní charity Neratovice 2015 proběhne v termínu od 4.1. do 11.1.2015 19.12.2014 13.1.2015
Státní pozemkový úřad - Oznámení k vyložení soupisů nároků vlastníků potzemků a lhůta pro uplatnění námitek v KoPÚ Obříství 11.12.2014 9.1.2015
 
 
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny. Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Chlumín.
Podpora
po kliknutí přejdete na odkazPro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)

po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.