Soupis dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce Chlumín za rok 2016
 
Dokument: Vyvěšeno
dne:
Sejmuto dne:
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín 14.12.2016 od 19,00 hod. 6.12.2016 15.12.2016
Informace Obecního úřadu Chlumín podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o informacích o poskytnutí informace na žádost 22.11.2016 16.12.2016
Informace o pronájmu obecního bytu - Obec Chlumín nabízí k pronájmu bytovou jednotku 3 + 1 včetně garáže v areálu mateřské školy Chlumín čp. 8 8.11.2016 15.12.2016
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 9.11.2016 1.11.2016 10.11.2016
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví postup pro usmrcování kormorána velkého
Návrh opatření obecné povahy
Příloha návrhu opatření obecné povahy
Vydal: MŽP
21.10.2016 7.11.2016
Opis výsledku hlasování ve 2. kole voleb do Senátu Parlamentu ČR 17.10.2016 8.11.2016
Nařízení obce Chlumín č. 1/2016 k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu 13.10.2016 24.10.2016
OZV č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce Chlumín 13.10.2016 21.10.2016
OZV č. 2/2016, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 13.10.2016 21.10.2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR - druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 28 Mělník se uskuteční 14. 10. 2016 od 14:00 – 22:00 hodin a 15. 10. 2016 od 8:00 – 14:00 hodin.
Hlasovací lístky postupujících kandidátů budou k dispozici ve volebních místnostech.
12.10.2016 17.10.2016
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Mechanické odstranění holubího trusu a dezinfekce kostela sv. Máří Magdaleny v Chlumíně“ 11.10.2016 1.11.2016
Výsledky voleb ve volebním okrsku v obci Chlumín. 10.10.2016 8.11.2016
UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE - vadné hlasovací lístky 3.10.2016 10.10.2016
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku služeb malého rozsahu na akci „Mechanické odstranění holubího trusu a dezinfekce kostela sv. Maří Magdaleny v Chlumíně.“ 27.9.2016 10.10.2016
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Neratovice a obcí Chlumín - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků.
Příloha:
Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje
23.9.2016 11.10.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2016, Středočeský kraj, obec Chlumín  (xlsx)
 
22.9.2016 23.2.2017
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Oznámení o době a místě konání voleb
21.9.2016 17.10.2016
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 15.9.2016 16.12.2016
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín č.5/2016 dne 26.9.2016 16.9.2016 27.9.2016
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  s názvem „Chlumín - veřejné osvětlení pro přechod pro chodce "u obecního úřadu" Chlumín“ 14.9.2016 3.10.2016
Oznámení o záměru obce propachtovat nemovitý majetek, pozemky v k.ú. Chlumín
Příloha
25.8.2016 26.9.2016
Oznámení o vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu nepatrné hodnoty 24.8.2016 13.9.2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.8.2016 17.10.2016
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín  22. 8. 2016 12.8.2016 23.8.2016
Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou elektronickou - Rodinný dům se zahradou, Chlumín, okres Mělníku 8.8.2016 15.9.2016
Oznámení o uzavření smlouvy o dílo na akci „Vybudování sportoviště v areálu ZŠ Chlumín 2. etapa – herní prvky.“ 29.7.2016 18.8.2016
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vybudování sportoviště v areálu ZŠ Chlumín 2. Etapa – herní prvky“  27.7.2016 18.8.2016
Oznámení o uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi a kapličky Chlumín“ 22.7.2016 11.08.2016
Uzavřená význa na realizaci akce "Vybudování sportoviště v areálu ZŠ Chlumínm 2.etapa - herní prvky". 16.7.2016 27.7.2016
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Oprava hřbitovní zdi a kapličky Chlumín“ 15.7.2016 11.08.2016
Zápis z hodnocení nabídek uchazečů veřejné soutěže na stavební práce "Vybudování sportoviště v areálu ZŠ Chlumín, 2.etapa" 13.7.2016 8.8.2016
Oznámení o vyhlášení výzvy k veřejné zakázce na stavební práce malého rozsahu se střední hodnotou s názvem „ Oprava hřbitovní zdi a kapličky Chlumín“.
Informace k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku obdržíte po telefonické dohodě na Obecním úřadě Chlumín v termínu do 08.07.2016.
4.7.2016 16.7.2016
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny územního plánu obce Úžice. 28.6.2016 8.8.2016
Sdělení o výzvě na realizaci akce „Vybudování sportoviště v areálu ZŠ Chlumín 2. etapa – herní prvky“ 27.6.2016 13.7.2016
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín 27.6.2016 9.6.2016 28.6.2016
Návrh - závěrečný účet 2015.pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015.pdf
Informace o veřejnosprávní kontrole.pdf

 
7.6.2016 28.6.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání  Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 (dále jen „OOP PZKO CZ02“),

Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout na elektronické úřední desce obce nebo na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska

Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

Přílohy:
Oznámení_Program zlepšování kvality ovzduší.doc 163 kB
OOP_CZ02_fin_s_oduvodnenim.pd f310 kB
Priloha_2_k_OOP_CZ02_pripominky.pdf 241 kB
Priloha_3_Stanovisko_PZKO_CZ02.pdf 340 kB
Priloha_4_k_OOP_CZ02_oduvodneni_a_opatreni_final.pdf 127 kB
PZKO_CZ02_integra_final.compressed.pdf 7 MB
 
6.6.2016 28.6.2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Chlumín, č. 1/2016 3.5.2016 3.5.2019
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj. 29.4.2016 1.6.2016
Opatření obecné povahy_Chlumín_silnice III-24216.pdf 20.4.2016 6.5.2016
Oznámení spol. jednání o návrhu Změny č.5 ÚP Úžice 4.4.2016 20.5.2016
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín 11.4.2016 1.4.2016 12.4.2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 22.3.2016 11.4.2016
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Karla Schallmanna 21.3.2016 20.4.2016
INFORMACE O DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ OSOBÁM S TRVALÝM POBYTEM NA ADRESE OHLAŠOVNY CHLUMÍN čp. 44, 277 43 Chlumín 14.3.2016 11.10.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí v součinnosti s obecním úřadem:
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.2.2016, Středočeský kraj, obec Chlumín
 
11.3.2016 22.9.2016
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na r. 2016
Účetní závěrka a závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM za r. 2015:
VKM2(eVlaVQ).pdf
VKM3(PtHUKS).pdf
VKM4(RYiHlH).pdf
VKM5(mBKp4K).pdf

VKM6(5hAOgp).pdf
 
3.3.2016 21.3.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení čtvrté úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Neratovice
Přílohy:
Formulář UAP_Pasport_Udaje_Uzemi
Příloha č. 1, podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území
18.2.2016 8.6.2016
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 17.2.2016 4.3.2016
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2015
17.2.2016 4.3.2016
Veřejná vyhláška – návrh zadání Změny č. 5 ÚP obce Úžice.
Příloha - Územní plán Úžice
15.2.2016 21.3.2016
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek, část pozemku p.č. 645/1 1.2.2016 23.2.2016
Veřejná vyhláška  - zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012-leden 2016) 29.1.2016 29.2.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na bezejmenných pozemních komunikacích v k.ú. a obci Chlumín. 21.1.2016 11.2.2016
Oznámení záměru obce propachtovat nemovitý majetek k.ú. a obci Chlumín 20.1.2016 11.2.2016
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Chlumín č. 1/2016 dne  26.1.2016 18.1.2016 27.1.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy 1301201601.pdf
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje(r20A5E).pdf
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe(liJYQ7).pdf
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry(dIl0Xj).pdf
13.1.2016 11.2.2016
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu.
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor správních čínností a dopravy
28.12.2015 18.1.2016
OZV č. 2/2015, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky obce Chlumín
 
17.12.2015 5.1.2016
Rozhodnutí o odvolání účastníků vodoprávního řízení MŘ VD Orlík 10.12.2015 5.1.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí v součinnosti s obecním úřadem:
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.11.2015, Středočeský kraj, obec Chlumín
 
10.12.2015 11.3.2016
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy "Umístění dopravního značení" 11.2.2016 29.2.2016
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Chlumín 9.12.2015 11.1.2016
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO! 10.11.2015 26.1.2016
Oznámení o zahájení prací "obnova místní komunikace u rybníka" 9.9.2015 18.1.2016
 
 
 
 
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny. Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Chlumín.
Podpora
po kliknutí přejdete na odkazPro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)

po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.