Územní plán obce
 
Aktuálně:
10.4.2013
Veřejná vyhláška - Zpracování návrhu změny č. 1 ÚPO Chlumín
Vydal: MĚÚ Neratovice
Přílohy:
Změna č. 1 ÚPO Chlumín - textová část
Výkres č. 1 - Výkres základního členění území
Výkres č. 2 - Hlavní výkres
Výkres č. 3 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Výkres č. 4 - Koordinační výkres
Výkres č. 5 - Výkres širších vztahů
Výkres č. 6 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 
5.10.2012
Oznámení o projednávání zadání změny č. 1 ÚP obce Chlumín

Územní plán obce CHLUMÍN - ZMĚNA Č.1, návrh zadání
Změna č. 1 ÚP Chlumin - Výkres lokalit změn
 
 
Formuláře:
NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
 
Dokumenty ke stažení:

Upravený návrh územního plánu - Textová, tabulková a výpočtová část
 
Chlumin_hlavni_vykres Chlumin_koordinacni_vykres
   
Chlumin_vykres_TI Chlumin_vykres_zaboru_ZPF
   

Chlumin_vykres_VPS

Chlumin_vykres_zakladniho_cleneni

 Povinné info dle z. 106/1999
 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. Identifikační číslo organizace
 7. Daňové identifikační číslo
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Životní situace
14. Přehled předpisů
15. Úhrady za poskyt. informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva
 
 Doplňující informace k ÚPO
Pořizovatel ÚP:
Městský úřad Neratovice, stavební odbor
z pověření Obce Chlumín
zastupované RSDr. Václavem Pokorným, starostou

Zpracovatel návrhu ÚPO:
DOC. ING. ARCH . IVAN HORKÝ, DR SC.
TEL /FAX: +420 233 332 891 | GSM: +420 723 944 853
INFO@HORKYARCHIS.CZ | WWW.HORKYARCHIS.CZ
Matějská 48/2136, 160 00 Praha 6

Autor návrhu ÚPO:
doc.ing.arch.Ivan Horký,DrSc, autorizovaný architekt ČKA
Spolupráce:
ing. Václav Jetel
doc.ing.Petr Šrytr,CSc